1 year ago    6 notes    japan  edo  calligraphy  japanese kid  kimono  ink  illustration  
« Previous post Next post »